Noteikumi un nosacījumi


Interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.gretta.lv, turpmāk - gretta.lv, lietošanas kārtību.

1.2. SIA "Gretta 93", LV44103124697, juridiskā adrese: Ropažu iela 14k-1/30, Rīga, LV-1039, turpmāk - gretta.lv vai Pārdevējs, nodrošina gretta.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Pircējs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas gretta.lv vai izmanto citus gretta.lv pakalpojumus- turpmāk Pircējs. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem gretta.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4. Ja Pircējs iegādājas gretta.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Pircējs iegādājas preces gretta.lv, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Pircējs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā gretta.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.

1.6. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt gretta.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, gretta.lv ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumus vai citādi ierobežot Pircēja piekļuvi interneta veikalam gretta.lv.

1.7. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Pircējam iepērkoties gretta.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. Pārdevējs patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties gretta.lv var nereģistrēti Pircēji. Lai veiktu pasūtījumu gretta.lv, Pircējam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, piegādes adrese un kontaktinformācija. Veicot pasūtījumu vietnē gretta.lv uzskatāms, ka Pircējs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Pārdevēja Privātuma politiku - tādā apjomā, kādā Pircējs sniedzis personas datus.

2.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par pasūtījuma formā norādīto datu pareizību veicot pirkumu gretta.lv. Ja Pircējs veicot pirkumu norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī prasīt Pārdevējam personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.3. Pircējs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.3. Pārdevējs garantē, ka Pircēja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.4. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina preču piegādi Pircējam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.5. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3. Pirkuma - pārdošanas (distances) līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Pircējam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti gretta.lv datu bāzē.

3.3. Pārdevējs piekrīt piegādāt Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. un 6. punktā.

3.4. Ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Pārdevējs atmaksā Pircējam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar nodrošināt interneta veikalā gretta.lv iegādātās preces piegādi, Pārdevējs apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Pircējs nepiekrīt, Pārdevējs atmaksā Pircējam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču un pakalpojumu cenas interneta veikalā gretta.lv ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši gretta.lv veikala piegādes maksām.

4.2. Preču cenas interneta veikalā gretta.lv norādītas eiro. Visi maksājumu norēķinu valūta ir Euro.

4.3. Pircējs maksā par precēm, šādos veidos:

4.3.1. veicot elektronisko pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu;

4.3.2. izmantojot PayPal kontu.

5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Pircējs gretta.lv izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa "Pievienot grozam".

5.2. Pasūtījuma noformēšanai Pircējam jāveic sekojošas darbības:

5.2.1 Jāizvēlas prece/s, pievienojot to/tās "Grozam".

5.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas "Grozā", lapas labajā augšējā stūrī noklikšķināt uz iepirkumu groza ikonas. Pircējs tiek novirzīts tālāk uz groza lappusi, kurā iespējams pārskatīt pasūtījumu. Tālāk Pircējs noklikšķina "Norēķini", kas aizved uz pasūtījuma noformēšanas lappusi.

5.2.3. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu "Pabeigt pasūtījumu". Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts Pārdevējam.

5.2.4. Pircējs samaksu par Preci veic izmantojot savā e-pastā saņemtos Pārdevēja rekvizītus.

5.2.5. Pēc Preces apmaksas Pārdevējs sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

5.3. Pircējs apņemas pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā pasūtījums var netikt netiek nodrošināts.

5.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

5.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī - vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

6. Preču piegāde

6.1. Pircējs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi vai izvēlēto pakomāta Omniva vai DPD Pickup staciju.

6.2. Preces Pircējam var piegādāt Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

6.3. Pircējs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

6.4 Piegādes maksa Latvijā ar pakomātu Omniva ir 2.88 EUR (divi euro 88 centi), DPD Pickup staciju 2.99 EUR (divi euro 99 centi). Piegādes maksa Latvijā ar Latvijas pastu ir 2.99 EUR (divi euro un 99 centi). Piegādes maksa Lietuvā vai Igaunijā ar Omniva ir 5.00 EUR, bet ar Latvijas Pastu 3.50 EUR.

6.5. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties, par jebkāda veida kavējumiem tiks ziņots.

6.5.1. Par piegādes veidu izvēloties Omniva vai DPD Pickup pakomātu, Prece Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 3-5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi. Par Preces nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atgriešanas kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ Pārdevējam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

6.5.2. Pircējam ir pienākums saglabāt 6.5.1. punktā minēto īsziņas paziņojumu līdz 14 dienu gara atgriešanas perioda beigām. Pircējam ir iespēja vajadzības gadījumā Preci apmainīt vai atgriezt, izmantojot tajā pašā īsziņas paziņojumā esošu atgriešanas kodu.

6.6. Ja Pircēja norādītajā piegādes adresē Pircējs nav sastopams, Pārdevējs ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējs jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

6.7. Ja preču piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt (u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

6.8. Pēc preču saņemšanas Pircējs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī Pārdevējs pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Pircējs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Pircējam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Pircējam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Pārdevējs neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

6.9. Par piegādes veidu izvēloties Latvijas Pastu, Prece Pircēja norādītajā adresē nonāk 3-5 darba dienu laikā. Pircējs saņem uzaicinājumu ierasties norādītājā Latvijas Pasta nodaļā, lai saņemtu preci. Pasūtījumu var saņemt tikai preces pasūtītājs vai pilnvarota persona.

7. Preču kvalitāte

7.1. Visu gretta.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

7.2. Gretta.lv precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

7.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Pircējs ir tiesīgs lūgt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

7.6. Vispirms Pircējs ir tiesīgs lūgt Pārdevējam bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

7.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Pircējs ir tiesīgs lūgt, lai Pārdevējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, Pārdevējs var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

7.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

7.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Pircējs var izteikt Pārdevējam gan mutvārdos zvanot uz tālruni (+371 20226646), gan rakstveidā nosūtot iesniegumu Pārdevējam uz adresi Ropažu iela 14k-1/30, Rīga, LV-1039, vai izmantojot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT Platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pēc iebildumu izvērtēšanas Pārdevējs sniedz Pircējam atbildi.

8. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

8.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Pircējs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot Pārdevējs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. .

8.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Pircēja nosūtīts rakstveida paziņojums , kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Obligāti jānorāda Pircēja bankas konta numuru, uz kuru Pircējs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu Pārdevējs paziņo Pircējam.

8.3. Uzskatāms, ka Pircējs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Pircējs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Pircējam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

8.4. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Pircējs nosūta vai piegādā preci atpakaļ Pārdevējs uz adresi: Ropažu iela 14k-1/30, Rīga, LV-1039, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Pircējs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

8.5. Pārdevējs apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu par preci. Pārdevējs atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Pircēja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņems maksājums par preci.

8.6. Ja Pircējs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav Pārdevējs piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējs nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

8.7. Pārdevējs patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs būs saņēmis no Pircēja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Pircēja apliecinājumu par to, ka Pircējs preci ir nosūtījis atpakaļ Pārdevējs, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

8.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Pircējs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai pakomātu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

8.9. Pircējs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

8.9.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Pircējs nav atvēris iepakojumu precei;

8.9.2. prece nedrīkst būt bojāta;

8.9.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Pircējs ir norādījis iebildumus);

8.9.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

8.11.. Pārdevējs ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

8.12. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējs ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

9. Informācijas apmaiņa

9.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti gretta.lv sadaļā - Kontakti.

10. Atbildība

10.1. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai gretta.lv lietošanas kārtībai.

10.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10.3. Gretta.lv nav atbildīgs par Gretta.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Pircēja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

10.4. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevējs saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

11. Kuponu izmantošana

11.1. Atlaižu kuponus var iegūt gretta.lv veikala paziņojumos, sociālajos medijos (Facebook), saņemt e-pastā, kā arī kampaņās interneta vidē.

11.2. Atlaižu kuponu norādīto kodu var izmantot tikai vienu reizi un tikai iepērkoties interneta veikalā gretta.lv.

11.3. gretta.lv veikalā ir iespējams izmantot šāda veida kuponus:

11.3.1. kuponi, kas sniedz procentuālu atlaidi;

11.3.2. kuponi, kas sniedz konkrēta apmēra atlaidi

11.4. Atlaides kuponi nesummējas un tie netiek apmainīti pret naudu.

11.5. Aizliegts pārdot atlaižu kuponus.

11.6. Atlaižu kuponi ir derīgi līdz norādītajam datumam. Atlaižu kuponi ar derīguma termiņa beigu datumu netiek apmainīti pret produktiem, kas tiek pārdoti interneta veikalā gretta.lv; to derīguma termiņš netiek pagarināts un netiek kompensēts.

11.7. Kupona turētājs ir atbildīgs par informācijas drošību.

11.8. Visus atlaides kuponus var izmantot, lai samazinātu grozu summu tikai interneta veikalā gretta.lv. Atlaides kuponi nesummējas, un citas atlaides, kas tiek piemērotas interneta veikalā gretta.lv, neattiecas uz atlaižu kuponiem.

11.9. Izmantotie atlaižu kuponi netiek atlīdzināti.

11.10. Nederīgi, zaudēti vai citādi bojāti (piemēram, kupona kods ir bojāts un to nevar identificēt), atlaižu kuponi netiek kompensēti, un to derīguma termiņš netiek pagarināts.

11.11. Atlaižu kuponi netiek apmainīti pret citiem kuponiem un tos nevar atgriezt.

11.12. Ja rodas jautājumi par maksājumu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums rakstot e-pastu uz info.gretta@gmail.com

12. Citi noteikumi

12.1. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

12.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Pārdevēju klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Pircējam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.